unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 174 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • China UnionPay
  • Mua s?m toàn c?u
  • Tra c?u t? giá
  • Tra c?u ATMTra c?u ATM
Thanh toán qua Internet

Hi?n nay, h?n 10 tri?u c?a hàng trên m?ngngoài Trung Qu?c ch?p nh?n thanh toán online b?ng th? UnionPay, phan b? r?i rác ? kh?p g?n 200 qu?c gia và khu v?c nh? H?ng K?ng, Ma Cao, ?u M?, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Nam Thái Bình D??ng v.v… và ph? r?ng kh?p các ngành ngh?: bán l?, ??t mua du l?ch online, n?p h?c phí, ??t mua vé máy bay v.v….


Di?n ?àn mua s?m ? n??c ngoài UnionPay “Shop The World” là di?n ?àn v? d?ch v? thanh toán B2C xuyên qu?c gia c?a toàn b? quy trình mua s?m online xuyên qu?c gia, cung c?p cho ch? th? UnionPay nh?ng d?ch v? than thi?t nh? ch?n l?c hàng hóa, phiên d?ch ng?n ng?, thanh toán an toàn, v?n chuy?n qu?c t?…. ??ng th?i, di?n ?àn d?ch v? thanh toán t?ng h?p B2B xuyên qu?c gia c?ng ?ang trong quá trình xay d?ng, s? là di?n dàn d?ch v? thanh toán t?ng h?p có tính m? r?ng cung c?p các d?ch v?: thanh toán, quy?t toán, th?ng quan xuyên qu?c gia cho doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u truy?n th?ng và th??ng m?i ?i?n t? xuyên qu?c gia theo m? hình 4 bên.


Thanh toán online UnionPay có các ??c ?i?m: nhanh, ti?n l?i và ?u ??i, b?o ??m và ki?m soát r?i ro th?ng qua c?ng ngh? an toàn ?a d?ng, ??m b?o toàn di?n ?? an toàn thanh toán online xuyên qu?c gia. B?i c?nh thanh toán bao ph? m?t cách toàn di?n: máy tính cá nhan, PAD c?m tay và tr?m ??u cu?i ?i?n tho?i di d?ng v.v….
福建22选5最新开奖结果今天