unionpay

UnionPay cards can be smoothly used at 174 countries and regions worldwide.

Safe Convenient Preferential

America Europe Asia Africa Oceania
  • China UnionPay
  • Mua s?m toàn c?u
  • Tra c?u t? giá
  • Tra c?u ATMTra c?u ATM
D?ch v? làm th? th?c Trung Qu?c nhanh ? n??c ngoài
Th? UnionPay ? kh?p toàn c?u>D?ch v? và s?n ph?m>D?ch v? làm th? th?c Trung Qu?c nhanh ? n??c ngoài

  D?CH V? LàM NHANH TH? TH?C TRUNG QU?C ? N??C NGOàI
D?ch v? làm nhanh th? th?c Trung Qu?c cho ch? th? UnionPay ? úc, Singapore, Hàn Qu?c
  Hi?n nay, các trung tam xin th? th?c Trung Qu?c ? úc, Singapore, Hàn Qu?c và Malaysia ?? cung c?p c?a s? VIP và d?ch v? dành cho khách VIP có th? UnionPay (b?t ??u b?ng 62). Các trung tam d?ch v? này ??ng th?i cung c?p các th?ng tin liên quan ??n vi?c m? th?, s? d?ng, ?u ??i ??i v?i th? UnionPay.

Quy trình d?ch v? g?i s? ?u tiên:
  B??c 1: ?i ??n máy g?i s? ? phòng s?nh trung tam d?ch v? xin th? th?c Trung Qu?c ? úc, xu?t trình th? UnionPay do b?u chính úc và ngan hàng Trung Qu?c (úc) phát hành, nh?n phi?u g?i s? làm nhanh.
  B??c 2: Ch? h? th?ng g?i s? hi?n th?, ?i ??n c?a s? ch? ??nh ?? làm th? t?c th? th?c.
  Ph?m vi ho?t ??ng: Trung tam d?ch v? xin th? th?c Trung Qu?c t?i Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Perth.

Quy trình d?ch v? c?a s? VIP:
  B??c 1: ?i ??n máy g?i s? ? phòng s?nh trung tam d?ch v? xin th? th?c Trung Qu?c ? Singapore, Hàn Qu?c, Malaysia, xu?t trình th? UnionPay (s? th? b?t ??u b?ng 62), nh?n phi?u g?i s? ? c?a s? VIP UnionPay.
B??c 2: Ch? h? th?ng g?i s? hi?n th?, ?i ??n c?a s? VIP UnionPay ?? làm th? t?c th? th?c.
Ph?m vi ho?t ??ng: Trung tam d?ch v? xin th? th?c Trung Qu?c t?i Singapore; 4 Trung tam d?ch v? xin visa Trung Qu?c t?i: Qu?ng tr??ng Seoul Hàn Qu?c, Qu?ng tr??ng Namshan Seoul, Busan, Kwangju.

?u ?i?m làm th? th?c b?ng th? UnionPay
  “UnionPay” là th??ng hi?u s?n ph?m th? qu?c t? duy nh?t hi?n nay cung c?p quy?n l?i ??c bi?t v? xin th? th?c nh?p c?nh Trung Qu?c, ch? th? UnionPay ???c h??ng d?ch v? xin th? th?c nhanh.

福建22选5最新开奖结果今天